Κανάλι YouTube

Είσοδος

Η Σαρακοστή πλησιάζει..., Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο Ηπειρωτών.

image

     
Ο   Σ ύ λ λ ο γ ο ς    Η π ε ι ρ ω τ ώ ν   Κ ο ζ ά ν η ς
                    σ α ς   π ρ ο σ κ α λ ε ί
            τ η ν    Κα θ α ρ ά   Δ ε υ τ έ ρ α
           σ τ ο   Π ά ρ κ ο    Η π ε ι ρ ω τ ώ ν
γ ι α    τ η ν   π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ η   φ α σ ο λ ά δα

                Κ α λ ή   Σ α ρ α κ ο σ τ ή.

 

No votes yet

Νέα του Συλλόγου